VW busje Algemene Voorwaarden verhuur Retrobuscamper voet

 VW busje Algemene Voorwaarden verhuur Retrobus

1 Definitieve boeking;

De boeking is pas definitief na een bevestigingsmail van Retrobus.nl en ontvangst van de vereiste betaling conform het boekingsformulier. Door middel van deze betaling verklaar je als huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Retrobus.nl en daarvan een exemplaar te hebben ingezien al dan niet te hebben gedownload via de website Retrobus.nl.

2 Betalingen;

De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden of overhandigde nota. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden: Binnen 7 dagen na boeking een aanbetaling van 20% van de totale huursom via rekening nr: >>> t.n.v. Retrobus.nl. Het restant van de huursom dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode op het bankrekeningnummer van Retrobus.nl betaald te zijn. Retrobus.nl dient minimaal 5 dagen voor vertrek over de borg te beschikken. De borg wordt na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen binnen 14 dagen na terugkomst overgemaakt op de bank- of girorekening van de huurder. Wanneer binnen drie weken voor de vertrekdatum de huurovereenkomst tot stand komt dient het huurbedrag volledig en per direct betaald te worden. Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan Retrobus.nl besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke – of buitengerechtelijke kosten) alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder. Retrobus.nl behoudt te allen tijde het recht om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter.

3 Annulering;

Wanneer een huurder genoodzaakt is de huurovereenkomst te beëindigen dient de huurder dit aan te geven per mail. We zijn genoodzaakt de onderstaande kosten in rekening te brengen;

 • > 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
 • 6 tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
 • < 3 weken tot aanvang van de huurperiode:  80% van de huursom

Mocht om wat voor persoonlijke reden dan ook het VW busje eerder worden terug gebracht dan resulteert dit niet in restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

4 Verplichtingen Retrobus.nl;

Retrobus.nl is verplicht de VW t2 camper als volgt ter beschikking te stellen:

 • In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren, ook al waren gebreken verhuurder onbekend.
 • Tijdig, op de datum zoals overeengekomen in de huurovereenkomst en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen (APK).
 • Met een volle tank.
 • Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs.
 • Met instructie vooraf wat betreft het gebruik van de camper en toebehoren.
 • Inclusief een veiligheidspakket bestaande uit brandblusser, gevarendriehoek en veiligheidsvesten.
 • Er worden geen bijkomende kosten gerekend wanneer er <500 km wordt gereden in een weekend- of midweek arrangement.

5 Verplichtingen huurder;

De huurder gaat akkoord de volgende verplichtingen op zich te nemen:

 • De gegeven instructies van Retrobus.nl op te volgen.
 • Bij het ophalen van de camper dient de huurder zich te legitimeren.
 • De camper en inventaris zorgvuldig, in overeenstemming met de bestemming te gebruiken en zonder overleg hier geen veranderingen in aan te brengen.
 • Draagt er zorg voor dat alleen hij/zij zelf, of de genoemde gemachtigde tweede bestuurder, die de camper bestuurt, minimaal 3 jaar in bezit is van een rijbewijs voor de categorie B en 21 jaar of ouder is, tenzij anders overeengekomen.
 • De camper wordt niet aan derden in gebruik gegeven of aan derden verhuurd.
 • De verschuldigde huur- respectievelijk annuleringssom wordt voorafgaand aan het in gebruik nemen van de camper voldaan zoals overeengekomen, ook al wordt de camper niet gebruikt of voor een kortere periode dan overeengekomen gebruikt.
 • Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor zaken als een juist oliepeil, de goede bandenspanning, juiste brandstof, etc.
 • Het VW busje t2 wordt bij inlevering overgedragen met een volle tank.
 • Tijdens de periode van huren blijf je in Nederland of na overleg met ons mag Bertus door de Benelux toeren.
 • Wanneer er in een weekend- of midweek arrangement >500 km wordt gereden hanteren wij een extra kostprijs van €0,20 per extra gereden kilometer.
 • Wat betreft de huur van een week, daarvoor geldt dat je tot de 1000 km kunt rijden. Voor elke km daarboven rekenen we ook €0,20 per gereden km.

6 Tekortkoming;

Wanneer verplichtingen zoals deze zijn opgesteld in deze overeenkomst niet worden nagekomen dan heeft de ander het recht het huurcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit is alleen anders als de tekortkoming van een zeer bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is;
Er bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend (overmacht).
Wanneer de gehuurde bus niet leverbaar is door ontstane schade of defecten restitueert Retrobus.nl de betaalde huur- en borgsom maar is niet in staat de eventuele andere kosten te dekken.
Bij ontbinding of gedeeltelijke ontbinding restitueert Retrobus.nl de eventuele betaalde huur – en borgsom geheel of respectievelijk gedeeltelijk.
Wanneer de camper wordt teruggebracht op een later tijdstip dan overeengekomen Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft Retrobus.nl recht op een vergoeding van de huurder.
Deze vergoeding bestaat uit de huursom per dag, vermeerderd met een boete van €100,- per dag dat de camper te laat binnen komt en vergoeding van eventuele verdere schade.

7 Kosten;

De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie, waardoor de camper in de overeengekomen goede conditie verkeert, komen voor rekening van Retrobus.nl. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals brandstof, eventuele olie, reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten, etc. komen voor rekening van de huurder. Bij mechanische defecten dient de huurder altijd telefonisch contact op te nemen met Retrobus.nl. De gemaakte kosten van het op eigen beweging laten herstellen van defecten en/of gebreken of uitvoeren van reparaties leidt niet tot vergoeding door Retrobus.nl Wanneer er reparatiekosten worden gemaakt na overleg met Retrobus.nl worden de kosten direct vergoed door Retrobus.nl. Het bedrag wat vergoedt wordt zal in overeenstemming zijn met de overgedragen gespecificeerde nota’s en indien mogelijk na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of onderdelen ontslaat Retrobus.nl van vergoeding. Indien na het terugstorten van de borgsom blijkt dat in de huurperiode de desbetreffende huurder met de camper een verkeersovertreding heeft begaan en daarvoor een boete moet betalen, dan stuurt Retrobus.nl de huurder een factuur in overeenstemming met de boete en vermeerderd met €5,- administratiekosten. De rekening dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de in de factuur vermelde bankrekening.

8 Schade;

Bij elke schade door diefstal, verlies, inbeslagname en/of beschadiging van de camper, inventaris en/of toehoren, treedt de huurder direct in overleg met Retrobus.nl. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze gedekt zijn door de lopende verzekering. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot aftrek van de borg.
Indien inbeslagname plaatsvindt door een overheid, voor welke reden dan ook, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade aan Retrobus.nl. De door retrobus.nl te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder. Het eigen risico bedraagt € 100,- per schade. Retrobus.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade. Indien blijkt dat het eigen risico van € 100,- niet toereikend is voor de betaling van schade, kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan de inventaris tijdens de huurperiode, welke buiten de verzekering vallen, wordt het resterende bedrag in rekening van de huurder gebracht, tenzij deze schade niet aan de huurder aan te rekenen is. Alle schades die buiten de dekking van de verzekering vallen, zullen door Retrobus.nl getaxeerd worden, rekening houdend met de dagwaarde en reparatiekosten. Deze taxatie is bindend.

9 Schoonmaken

De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:

 • buitenzijde en binnenzijde schoon, inclusief koelbox en kraantje;
 • volle brandstoftank.

De camper dient door de huurder in nette staat te worden teruggebracht. De camper wordt door Retrobus.nl schoongemaakt maar we verwachten wel dat de camper opgeruimd is en de gebruikte materialen schoon zijn bij inname. Bij bekleding die niet schoon is brengen zullen we een bedrag van €60 inhouden van de betaalde borg. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, worden de vervangingskosten in rekening worden gebracht.

10. Algemeen;

Het is verboden te roken in de camper. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de camper. Afwijkingen van het huurcontract en/of de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door Retrobus.nl en de huurder zijn overeengekomen Ophalen van de camper door de huurder kan dagelijks vanaf 10.00 uur. De camper dient op de afgesproken datum voor 12.00 uur teruggebracht te zijn. Deze genoemde tijden zijn bindend, tenzij anders overeen gekomen. Retrobus.nl is te allen tijden gerechtigd huurders te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Langer genieten van het VW busje begint met algemene voorwaarden.

-VW busje Algemene Voorwaarden verhuur Retrobus-

VW busje Algemene Voorwaarden verhuur Retrobus